LEXIKON VAD DŘEVA

 

 

Kvalita dřeva je nepochybně hlavním kritériem, které rozhoduje o způsobu využití a především o finančním zhodnocení dřeva. Jedním ze základních ukazatelů kvality dřeva je množství vad a jejich rozsah. Schopnost rozeznat vadu a posoudit její možný dopad na zpracování dřeva je tedy nezbytné pro jakoukoliv práci se dřevem. Znalost problematiky je pro každého, kdo se zabývá zpracováním dřeva, jeho nákupem nebo prodejem, nutností. Znalost vad je také důležitá při určování dřeva, z důvodu možné záměny vady za přirozený znak dřeviny.

Pojem "vada" je umělý, vytvořený účelově člověkem. V přírodě vady neexistují. Termín byl zaveden, aby bylo možné nějakým způsobem vyjádřit vhodnost či nevhodnost materiálu pro daný způsob použití a tak mu přidělit i odpovídající cenu. Snadno tedy může tedy nastat situace, že to, co je v jednom odvětví zpracování dřeva považováno za vadu, může být pro jiný účel využití vítaná přednost. Některé takové případy lexikon uvádí.

Lexikon se zaměřuje především na problematiku vad, které mají vliv na zatřídění kmenů do jakostních tříd v lesním hospodářství a na následné využití dřeva v dřevozpracujícím průmyslu. Vady specifické pro jednotlivé oblasti zpracování dřeva, například vady řeziva nebo dýh, jsou zmíněny jen okrajově a zvoleny byly jen ty, se kterými je možno se setkat nejčastěji.

Cílem lexikonu je poskytnutí dostatečného množství informací o vadách širokému spektru uživatelů, tak aby měli dostatek podkladů pro kvalifikované rozhodování.
Přínosem by měl být především bohatý obrazový materiál, který se snaží podchytit variabilitu vad, což doposud u tištěných publikací chybělo. Teorie přibližuje podstatu jednotlivých vad, příčiny vzniku, dopady na zpracování dřeva a možnosti omezení dopadu vady.
Smyslem nebylo diskutovat nebo sjednotit terminologii, způsob měření či členění vad, protože mezi jednotlivými autory lze najít rozdíly. Vzhledem k našemu začlenění do evropského prostoru je součástí i cizojazyčná terminologie, tak aby se uživatel byl schopen orientovat v mezinárodním prostoru. Kromě českých názvů vad je ve většině případů použit i anglický, německý a slovenský ekvivalent.

Jako východisko pro základní členění lexikonu byla vzhledem k přehlednosti, jednoznačnosti a širokému povědomí v praxi, použita norma ČSN 48 0203 – Surové dříví – kulatina – třídění vad. Norma zahrnuje vady, které se vyskytují nejčastěji.
Základní rozdělení vad použité v lexikonu je tedy:

Suky
Trhliny
Vady tvaru kmene
Nepravidelnosti struktury dřeva
Napadení dřeva houbami
Ostatní poškození

V kapitole Ostatní poškození jsou navíc, na rozdíl od normy, uvedeny i další vybrané vady. Jedná se o vady, které jsou součástí jiných předpisů nebo jsou zmiňovány v literatuře, a je možné se s nimi u surového dříví v praxi setkat.