Čelní trhliny dřeňové

 

angl. heart shake
něm. Kernriß
slov. dreňová trhlina

Jedná se o radiální trhliny, které vycházejí od dřeně a mají značný rozsah v délce sortimentu. Vznikají již v rostoucím stromě, v pokáceném stromě se už jen zvětšují následkem jeho vysychání.
Jako příčina vzniku dřeňových trhlin se uvádí sesychání vnitřních částí kmene, značné namáhání stromů ohybem při silném větru nebo jiné zatížení rostoucího stromu. Dřeňové trhliny začínají ve spodní části kmene a vystupují do různé výšky. Horní část kmene bývá již obvykle bez dřeňových trhlin. K obvodu kmene zasahují jen tehdy, jsou-li ve spojení s výsušnými trhlinami. V kmeni mohou probíhat v jedné nebo ve více rovinách, popřípadě u nerovně rostlých stromů točitě. Vyskytují se u všech dřevin, zejména u starých stromů.


Podle počtu ramen trhliny se dřeňové trhliny dělí na:
1) jednoduché - ze dřeně vychází jen jedna trhlina nebo jsou dvě trhliny umístěné naproti sobě.
2) složené (angl. star shake, něm. Sternriß, Kreuzriß, slov. zložená dreňová trhlina) – dvě nebo více trhlin umístěných na čele kulatiny v různých rovinách.


U dřeňové trhliny jednoduché se měří buď délka viditelné trhliny na čele nebo čepu kulatiny směrem od dřeně ke kůře, která se vyjádří v mm, nebo se neměří a výskyt se jen zaznamenává. U dřeňové trhliny složené se měří buď délka nejdelší viditelné trhliny na čele nebo čepu kulatiny směrem od dřeně ke kůře, která se vyjádří v mm, nebo se neměří a výskyt se jen zaznamenává.
Další možností je u dřeňových trhlin (jak jednoduché, tak složené) měření největší šířky trhliny (Klír 1981) nebo nejmenší tloušťky výseče (Klír 1981)do níž mohou být vepsány (v délkových mírách nebo podílech tloušťky čela).


Dřeňové trhliny narušují celistvost dřeva, a tím snižují jeho mechanické vlastnosti, rozsah upotřebitelnosti i výtěž řeziva. Je-li dřeňová trhlina spojena s hlubokými výsušnými trhlinami, je výtěž řeziva velmi malá. Poměrně příznivá je jednoduchá trhlina, kterou lze odstranit vhodným pořezem s poměrně malým odpadem. Dříve se nesmělo dřevo s dřeňovými trhlinami pro podezření z infikování dřevokaznými houbami používat pro zabudování do země nebo pro obruby.


V živých stromech vznikají až ve vysokém stáří a téměř vždy se vyskytují u jedinců rostlých šikmo nebo točitě a u stromů s nepravidelnou jednostranně vyvinutou korunou. Tyto jedince je nutné odstraňovat již v probírkách. Oddenkový výřez s hlubšími složenými dřeňovými trhlinami zachráníme odříznutím spodní části s trhlinami. Rozsah a tvoření dřeňových trhlin, vznikajících na kulatině po smýcení stromů, můžeme omezovat dobou těžby a uskladněním. K těžbě tak volíme dobu, kdy dřevo nevysychá rychle. Pro převážnou část dřevin, především pro cenné listnáče, jsou to zimní měsíce. Je-li nutné kácet na jaře nebo v létě, musí se odvézt k dalšímu zpracování neprodleně po těžbě. Vadu lze odstranit vhodným pořezem. Rozšiřování dřeňových trhlin vysycháním lze zabránit zarážením ocelových svorek, nejčastěji ve tvaru S, které dřevo stahují.